Mål

Övergripande mål

  • Bygga en ledande global koncern på marknaden för medical devices
  • Stärka vårt erbjudande och vår expertis
  • Överträffa marknadstillväxten inom utvalda segment
  • Kombinera organisk tillväxt med förvärv
  • Kontinuerligt öka andelen egna produkter och tjänster

Finansiella mål

  • Uppnå en långsiktig årlig tillväxt på över 10 procent för koncernen
  • Uppnå långsiktig lönsamhet genom en rörelsemarginal på över 13 procent
  • Uppnå en andel av egna produkter som överstiger 13 procent
  • Nettoomsättning inklusive förvärv uppgå till 1 000 MSEK

Ordlista

FDA (Food and Drug Administration)
Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten

GMP (Good Manufacturing Practice)
Regelverk som styr tillverkning, inklusive paketering

OEM (Original Equipment Manufacturing)
Tillverkning åt kunder som säljer produkterna med eget varumärke

QSR (Quality System Regulation)
Förordning för kvalitetssystem

VMI (Vendor Managed Inventory)
Leverantörsstyrda lager

Definitioner nyckeltal

Rörelsemarginal
Resultat före finansnetto och skatt, uttryckt i procent av nettoomsättning.

Eget riskbärande kapital
Summan av redovisat eget kapital, eventuella minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.

Andel riskbärande kapital
Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.

Soliditet
Eget kapital inklusive eventella minoritetsintressen i procent av balansomslutningen.

Avkastning (räntabilitet) på operativt kapital
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Operativt kapital
Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder, inte räntebärande avsättningar, räntebärande långfristiga fordringar och kassa/bank.

Avkastning (räntabilitet) på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital
Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.

Avkastning (räntabilitet) på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat exklusive resultatandelar i eventuella intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Nettolåneskuld
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Skuldsättningsgrad 
Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital.