Mål

Övergripande mål

  • Bygga en ledande global koncern på marknaden för medical devices
  • Stärka vårt erbjudande och vår expertis
  • Överträffa marknadstillväxten inom utvalda segment
  • Kombinera organisk tillväxt med förvärv
  • Kontinuerligt öka andelen egna produkter och tjänster

Finansiella mål

  • Uppnå en långsiktig årlig tillväxt på över 10 procent för koncernen
  • Uppnå långsiktig lönsamhet genom en rörelsemarginal på över 13 procent
  • Uppnå en andel av egna produkter som överstiger 13 procent
  • Nettoomsättning inklusive förvärv uppgå till 1 000 MSEK

Definitioner nyckeltal

BegreppBeskrivningAnvändning av måttet
BalansomslutningVärdet av samtliga tillgångarRelevant för att intressenter på ett enkelt sätt ska kunna följa förändringar av koncernens totala tillgångar
DirektavkastningUtdelning genom börskurs per balansdagenRelevant för att se vilken avkastning aktieinvesteringen ger i form av utdelning
Eget kapital per aktieEget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal utestående aktier vid periodens slutMått för att beskriva storleken av det egna kapitalet som tillhör aktieägarna i moderbolaget
Eget riskbärande kapitalSumman av redovisat eget kapital, eventuella minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuldRelevant ur kreditsynpunkt, och är den ena komponenten för att visa förmågan att klara förluster
Andel riskbärande kapitalEget riskbärande kapital i procent av balansomslutningenRelevant ur kreditsynpunkt, visar förmågan att klara förluster
LikviditetsreservLikvida medel samt outnyttjade checkkrediter från bankerna vid periodens slutRelevant för att bedöma förmågan att finansiera den framtida verksamheten och bolagets variationer i penningflödet
NettolåneskuldRäntebärande skulder och räntebärande avsättningar (avsättningar till pensioner) reducerade med avdrag för likvida medelRelevant för att bedöma totalt utnyttjad räntebärande skuldbörda
Omsättning justerad för valutakurs-förändringarFörändringar i nettoomsättning justerat för förändringar i växelkurser hänförliga till omräkning av dotterbolag jämfört med samma period f g årRelevant för att kunna bedöma nettoomsättningens utveckling mot föregående år
Operativt kapitalTotalt kapital enligt balansräkningen minskat med icke räntebärande skulder, icke räntebärande avsättningar, räntebärande långfristiga fordringar och likvida medelKapital som binds i verksamheten
Avkastning på operativt kapitalRörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapitalRelevant för att kunna bedöma avkastning på det kapital som binds i verksamheten
Resultat efter skatt per aktiePeriodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktierRelevant för investerare för att bedöma aktiens avkastning och värdering
Rörelseresultat (EBIT)Resultat före skatt och före finansiella posterRelevant som mått på den operativa verksamhetens resultat
Rörelsemarginal (EBIT %)Rörelseresultat i procent av nettoomsättningenRelevant för att bedöma hur stor andel av intäkterna som behålls som vinst från den operativa verksamheten, kan även användas för jämförelse mellan bolag
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)Rörelseresultat före avskrivningar enligt plan och nedskrivningarRelevant som mått på rörelsens förmåga att generera kassaflöde före kapitalbindning i rörelsen och finansiella flöden
EBITDA-marginalRörelseresultat före avskrivningar enligt plan och nedskrivningar i procent av årets omsättningRelevant som mått på rörelsens förmåga att generera kassaflöde i förhållande till omsättningen
SkuldsättningsgradNettolåneskuld dividerat med eget kapitalRelevant för att bedöma kapitalstrukturen, fördelningen mellan eget kapital och lånat kapital
SoliditetEget kapital inklusive eventuella minoritetsintressen i procent av balansomslutningenRelevant som mått på aktuell självfinansiering då det visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats av eget kapital