Mål

Övergripande mål

  • Skapa marknadsledande positioner inom valda segment.
  • Kontinuerligt öka andelen egna produkter och tjänster
  • Uppnå en stabil tillväxt – som koncernmässigt överstiger 10 procent per år.
  • Uppnå en lönsamhet – som koncernmässigt ger en avkastning på operativt kapital på mer än 15 procent och en rörelsemarginal efter avskrivningar överstigande 13 procent.

Ekonomiska och finansiella mål

  • Avkastningen på eget kapital bör, beroende på vilken andel det egna riskbärande kapitalet uppgår till, överstiga den riskfria långfristiga räntan med 5 till 10 procent. Avkastningen bör överstiga 15 procent.
  • Avkastningen på operativt kapital bör uppgå till minst 15 procent.
  • Andelen eget riskbärande kapital bör uppgå till minst 30 procent.
  • Likviditeten, inklusive beviljade men outnyttjade krediter, ska uppgå till mellan 6 och 12 procent av koncernens årsomsättning.

Ordlista

FDA (Food and Drug Administration)
Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten

GMP (Good Manufacturing Practice)
Regelverk som styr tillverkning, inklusive paketering

OEM (Original Equipment Manufacturing)
Tillverkning åt kunder som säljer produkterna med eget varumärke

QSR (Quality System Regulation)
Förordning för kvalitetssystem

VMI (Vendor Managed Inventory)
Leverantörsstyrda lager

Definitioner nyckeltal

Rörelsemarginal
Resultat före finansnetto och skatt, uttryckt i procent av nettoomsättning.

Eget riskbärande kapital
Summan av redovisat eget kapital, eventuella minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.

Andel riskbärande kapital
Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.

Soliditet
Eget kapital inklusive eventella minoritetsintressen i procent av balansomslutningen.

Avkastning (räntabilitet) på operativt kapital
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Operativt kapital
Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder, inte räntebärande avsättningar, räntebärande långfristiga fordringar och kassa/bank.

Avkastning (räntabilitet) på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital
Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.

Avkastning (räntabilitet) på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat exklusive resultatandelar i eventuella intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Nettolåneskuld
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Skuldsättningsgrad 
Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital.