Bolagsordning Elos Medtech AB (publ) antagen på extra bolagsstämma 2023-09-15

§ 1

Bolagets firma är Elos Medtech AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Bolaget skall – direkt eller genom dotterbolag – bedriva verksamhet företrädesvis inom affärsområdena medicinteknik, finmekanisk verkstadsindustri, industriell elektronik (montering av elektroniska komponenter och system), formsprutning av termoplaster och kapitalförvaltning samt förvalta lös och fast egendom även som att driva annan härmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 176 487 500 kr och högst 705 950 000 kr.

Aktier skall utges i två serier, dels serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 81 184 250, dels serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 95 303 250.

Aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B en tiondels röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie efter skriftlig framställning därom av ägare till sådan aktie hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och – om omvandlingen inte avser vederbörandes hela aktieinnehav av A-aktier – vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att omgående behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjuda aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5

Antal aktier skall vara lägst 28 238 000 och högst 112 952 000.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

§ 8

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter.

§ 9

1-2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § Aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 10

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11

Bolagsstämma skall hållas i antingen Lidköping, Skara, Skövde, Göteborg eller Stockholm. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av minst en justeringsman
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. beslut om
a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 13

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 14

Aktieägare, som vill deltaga på bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget före kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än 5:e vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom föregående stycke.

Då bolaget är ett avstämningsbolag, tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämman den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap 28 § 3 st Aktiebolagslagen och som avser förhållandena 5 vardagar före bolagsstämman.

§ 15

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 16

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.