Enligt Elos Medtech’s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

I enlighet med aktiebolagens bestämmelser fastställer styrelsen varje år en arbetsordning för sitt arbete innehållande instruktioner avseende arbetsfördelningen inom styrelsen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt ekonomisk rapportering till styrelsen. Vanligtvis har styrelsen, utöver det konstituerande sammanträdet, sex ordinarie sammanträden per år. Styrelsen behandlar vid dessa möten fasta punkter för respektive styrelsemöte som affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Därutöver behandlas frågor rörande investeringar, struktur- och organisationsförändringar.

Inom styrelsen finns en revisionskommitté. Revisionskommitténs arbete består i att handlägga frågor kring redovisning, finansiering, intern kontroll, risk management och IT-säkerhet. Styrelsen har valt att inte inrätta något ersättningsutskott utan dessa frågor har under ordförandes ledning och beredning hanterats av hela styrelsen.

Bolagsstyrningskod

Elos Medtech AB är ett svenskt aktiebolag. Elos Medtech’s bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning.

Styrningen av Elos Medtech sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning och arbetsordning.

Från och med den 1 juli 2008 är det god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att tillämpa “Svensk kod för bolagsstyrning”. Tillämpningen är införd på Elos Medtech AB och finns beskriven i Bolagsstyrningsrapporten i Årsredovisningen.

Valberedning 2023

Valberedning inför årsstämma i Elos Medtech AB 2023:

• Lovisa Lander, utsedd av EM Intressenter AB (TA Associates)
• Thomas Öster, utsedd av familjen Öster (inkl. bolag)
• Kent Molin, utsedd av familjen Molin
• Jonas Fridh, utsedd av Bank Julius Baer & Co LTD

Valberedningens ordförande är Lovisa Lander, utsedd av valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta
via e-post till valberedning@elosmedtech.com eller per post till:
Valberedningen, Elos Medtech AB, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg.

För ytterligare information om valberedningen se pressrelease Elos Medtech - Valberedning 2023

Bolagsstyrningsrapporter

Elos Medtech - Bolagsstyrningsrapport 2022
Elos Medtech - Bolagsstyrningsrapport 2021
Elos Medtech - Bolagsstyrningsrapport 2020